Zákon č. 657/2004 Z.z. O tepelnej energetike
Vyhláška ÚRSO č. 505/2006 O ekonomicky oprávnených nákladoch pri odpojení.
Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 o rozpočítavaní tepla
Zákon č. 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Vyhláška č.508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 na zaistenie bezpečnosti v nízkotlakých kotolniach.
Web Page Maker, create your own web pages.